Novost

Abeceda medijske pismenosti

Print Friendly, PDF & Email

Polazeći od metologije koja se temelji na pet osnovnih principa medijske pismenosti koje je za potrebe analize i dekonstrukcije medijskih poruka razvio Centar za medijsku pismenost (Center for Media Literacy – CML), organizacija Futura je u saradnji s građanima Mostara u kratkom edukativnom videu Abeceda medijske pismenosti ove principe predstavila kroz teoriju i primjere u praksi.

Kako bi se lakše razumjele medijske poruke, potrebno je kvalitetno analizirati medijski sadržaj. Uz svaki od pet ključnih koncepata medijske pismenosti, važno je postaviti prava pitanja o onome što se gleda, čita ili sluša, a to su:

  • Svi mediji su konstruirani ‒ Ko je kreirao ovu poruku?
  • Kao sredstvo konstrukcije mediji koriste kreativne jezike koji funkcioniraju unutar vlastitih pravila – Koje kreativne tehnike su korištene da privuku moju pažnju?
  • Različiti ljudi medije i medijske sadržaje doživljavaju na različite načine – Kako bi različiti ljudi mogli različito razumjeti ovu poruku?
  • Određene vrijednosti, stanovišta ili stilovi života su kako predstavljeni, tako i izostavljeni u svakoj medijskoj poruci – Koji životni stilovi, vrijednosti i stavovi su predstavljeni ili izostavljeni iz ove poruke?
  • Većina medijskih poruka organizirana je sa svrhom da ostvari profit i/ili moć – Zašto je ova poruka poslana?

Anketirani građani Mostara su na interesantan način u ovom edukacijskom filmu tumačili medijske poruke.

Pogledajte edukacijski film Abeceda medijske pismenosti.