Новост

Садржај у медијима и критичка медијска писменост

Print Friendly, PDF & Email

Научно-истраживачки рад доц. др Драгане Трнинић под називом „Садржај у медијима и критичка медијска писменост“ полази од тога како медији својим садржајем не могу обухватити сва дешавања, већ одабиром вијести конструишу стварност. Овај рад управо проблематизује однос реалне стварности и оне коју представљају медији. Циљ рада је да укаже на могућности и методе помоћу којих можемо брже и једноставније да направимо разлику између медијске стварности и стварног живота, како бисмо стекли контролу над утицајем медија. Ауторица рада истиче како је у циљу утврђивања тога, који елементи медијске поруке и у којој мјери одступају од стварности, неопходно анализирати и критички приступати медијским садржајима.

Медијска писменост омогућава нам да свјесно контролишемо утицај медијских информација, тако што ћемо избјећи све негативности које са собом носи аутоматско кориштење и прихватање медијског садржаја. У том процесу најважнију улогу има критичка медијска писменост посматрана у контексту критичког приступа, тумачења, анализе и вредновања медијског садржаја, који води ка примјени медијских вјештина у свакодневном дјеловању и комуницирању.

У теоријском дијелу рада кориштен је аналитичко-синтетички метод, док је за прикупљање података који су представљени у емпиријском дијелу кориштена техника анкетирања, а као инструмент поступка – анкетни упитник.

Резултати истраживања потврдили су низак ниво критичког приступа медијском садржају и одсуство критичке анализе медијских порука оних који их користе, што имплицира теже распознавање елемената медијске поруке који одражавају стварност. Ово истраживање потврдило је оправданост увођења медијског образовања као засебног предмета у образовни систем, као и неопходност медијског образовања одраслих.

Рад је објављен 2018. године у зборнику радова изложених на научној конференцији са међународним учешћем под називом „(Ре)конструкција друштвене стварности“ коју је организовао Факултет политичких наука Универзитета у Бањалуци и доступан је овдје.