Novost

Integriranje medijske i informacijske pismenosti u obrazovanje djece i mladih u Bosni i Hercegovini: razvijanje komunikacijske strategije

Print Friendly, PDF & Email

Studija pod nazivom „Integriranje medijske i informacijske pismenosti u obrazovanje djece i mladih u Bosni i Hercegovini: razvijanje komunikacijske strategije“ autorice prof. dr. Zarfe Krnjić-Kuduzović polazi od toga da formalni obrazovni sustav Bosne i Hercegovine (BiH) nije na adekvatan način prepoznao potrebu za medijskim i informacijskim opismenjavanjem djece i mladih u BiH, kao ni potrebu za stručnim osposobljavanjem nastavnoga kadra za izvođenje nastave u području medijske i informacijske pismenosti.

Ovim strateškim dokumentom detektirana je uloga i kapacitet brojnih sudionika relevantnih u procesu medijskog i informacijskog opismenjavanja djece i mladih u BiH, predstavljene su dobre politike i prakse drugih europskih država, definirani su dugoročni i kratkoročni ciljevi u tom procesu. Konačno, predložene su komunikacijske taktike i kanali za postizanje tih ciljeva, a koje obuhvaćaju sljedeće:

  • uključivanje utjecajne javnosti,
  • uključivanje medijske i informacijske pismenosti u obrazovne sustave u BiH kroz kurikulume postojećih predmeta ili kao samostalnog predmeta do 2028. godine,
  • uspostavljanje i institucionaliziranje izravne suradnje sa školama i zagovaranje kod resornih ministarstava radi uključivanja MIP-a u formalno obrazovanje predstavljaju krucijalne komunikacijske kanale i taktike u postizanju ovog cilja, integriranja MIP-a u obrazovni sustav BiH.

Preuzmite Integriranje medijske i informacijske pismenosti u obrazovanje djece i mladih u Bosni i Hercegovini: razvijanje komunikacijske strategije.

Ovaj dokument je izrađen uz potporu Vijeća Europe i projekta „Medijska i informacijska pismenost: za ljudska prava i demokraciju“, u okviru Akcijskog plana za Bosnu i Hercegovinu 2018. ‒ 2021. godine. Financiranje Akcijskog plana osigurale su Norveška i Luksemburg. Mišljenja izražena u ovom dokumentu isključivo su autorova i ne odražavaju nužno službenu politiku Vijeća Europe.