Novost

Integrisanje medijske i informacijske pismenosti u obrazovanje djece i mladih u Bosni i Hercegovini : razvijanje komunikacijske strategije

Print Friendly, PDF & Email

Studija pod nazivom “Integrisanje medijske i informacijske pismenosti u obrazovanje djece i mladih u Bosni i Hercegovini : razvijanje komunikacijske strategije“ autorice prof. dr. Zarfe Krnjić-Kuduzović polazi od toga da formalni obrazovni sistem Bosne i Hercegovine (BiH) nije na adekvatan način prepoznao potrebu za medijskim i informacijskim opismenjavanjem djece i mladih u BiH, kao ni potrebu za stručnim osposobljavanjem nastavničkog kadra za izvođenje nastave u oblasti medijske i informacijske pismenosti.

Ovim strateškim dokumentom detektovana je uloga i kapacitet brojnih aktera relevantnih u procesu medijskog i informacijskog opismenjavanja djece i mladih u BiH, predstavljene su dobre politike i prakse drugih evropskih država, definisani su dugoročni i kratkoročni ciljevi u tom procesu. Najzad, predložene su komunikacijske taktike i kanali za postizanje tih ciljeva, a koje obuhvataju sljedeće:

  • uključivanje utjecajne javnosti,
  • uključivanje medijske i informacijske pismenosti u obrazovne sisteme u BiH kroz kurikulume postojećih predmeta ili kao samostalnog predmeta do 2028. godine,
  • uspostavljanje i institucionalizovanje direktne saradnje sa školama i zagovaranje kod resornih ministarstava radi uključivanja MIP-a u formalno obrazovanje predstavljaju krucijalne komunikacijske kanale i taktike u postizanju ovog cilja, integrisanja MIP-a u obrazovni sistem BIH.

Preuzmite Integrisanje medijske i informacijske pismenosti u obrazovanje djece i mladih u Bosni i Hercegovini : razvijanje komunikacijske strategije.

Ovaj dokument je izrađen uz podršku Vijeća Evrope i projekta Medijska i informacijska pismenost: za ljudska prava i demokratiju, u okviru Akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu 2018-2021. Finansiranje Akcionog plana osigurale su Norveška i Luksemburg. Mišljenja izražena u ovom dokumentu su isključivo autorova i ne odražavaju nužno službenu politiku Vijeća Evrope.