Novost

Kapaciteti nevladinih organizacija i udruženja građana u pogledu medijske pismenosti

Print Friendly, PDF & Email

Tokom oktobra 2020. i 2021. godine, BH novinari su proveli  dva istraživanja pod nazivom „Kapaciteti nevladinih organizacija i udruženja građana u pogledu medijske pismenosti“ i intervjuisali predsjednike uzorkovanih organizacija civilnog društva. Istraživanja su provedena sa ciljem utvrđivanja nivoa medijske pismenosti, znanja i mehanizama u organizacijama civilnog društva neophodnih za edukaciju lokalnog stanovništva o tome kako pristupiti medijima, kako analizirati sadržaje medijskih poruka i kako samostalno proizvesti medijski sadržaj.

Neka od istraživačkih pitanja koja su korištena tokom istraživanja bila su da li nevladine organizacije imaju dovoljno znanja i resursa u pogledu medijske i informacione pismenosti, te da li su do sada imale treninge iz ove oblasti, da li zaposleni u organizacijama imaju razvijene vještine kritičkog mišljenja koje im omogućavaju da izaberu adekvatne medije, da li organizacije rade sa lokalnim stanovništvom i svojim ciljnim grupama na obukama iz oblasti medijske pismenosti, te da li održavaju radionice na tu temu itd.

Istraživanjem je u 2020. godini bilo obuhvaćeno 48, a naredne 2021. godine, 64 organizacije  iz cijele Bosne i Hercegovine, koje se primarno bave građanskim aktivizmom, demokratijom i ljudskim pravima, te društvenim pitanjima. Glavni istraživač u oba istraživanja bio je mr. Borislav Vukojević.

Istraživanja su realizirana u okviru projekta „Slobodni mediji, slobodno društvo“, koji provodi Udruženje BH novinari u saradnji sa Asocijacijom elektronskih medija u BiH (AEM BiH), uz finansijsku podršku Evropske unije.

Komparativnom analizom rezultata istraživanja iz 2020. i 2021. godine konstatovano je da na realizacijskom i individualnom nivou nema nikakvih razlika kada je u pitanju odnos prema medijskoj pismenosti. Organizacije i zaposleni dijele isti stav prema najvećim preprekama podizanju vještina medijske pismenosti, a to su nedostatak vremena i nedostatak novčanih sredstava. Organizacije i pojedinci su sinhronizirani kada je u pitanju ohrabrivanje i pozitivna atmosfera za korištenje novih medijskih tehnologija, kao i u odnosima prema slobodi medija. Za razliku od 2020. godine, primjetno je da su obuke o medijskoj pismenosti u 2021. godini imale pozitivan efekat na organizacije i pojedince.

Preuzmite: Kapaciteti nevladinih organizacija i udruženja građana u pogledu medijske pismenosti (2020)