Novost

Mediji i rod: prema rodno uravnoteženoj zastuplјenosti i učešću u medijima u Bosni i Hercegovini

Print Friendly, PDF & Email

Studija o medijima i rodnim pitanjima pruža kontekst i objašnjava specifičnosti roda kao normativnog okvira za medijsku i informacionu pismenost (MIP). Također pojašnjava lokalne potrebe i prepreke za rodno uravnoteženu zastuplјenost i učešće u regionu, a naročito u Bosni i Hercegovini. Studija pruža čvrstu osnovu za izradu intervencija (javne politike, projekti, edukativne aktivnosti i sl.) u oblasti medijske i informacione pismenosti s primarnim cilјem poticanja i njegovanja kritičkog promišlјanja o rodnim pitanjima, te tretiranja roda kao multidisciplinarnog elementa i temelјa sveobuhvatne medijske i informacione pismenosti, sa neizbježnim implikacijama na održive medije i informiranu javnost.

Opći cilј ove studije je kontekstualiziranje primjene rodnih politika, kao i rodne zastuplјenosti u medijima u Bosni i Hercegovini. Konkretno, studija ispituje kako mediji odražavaju, reproduciraju i na koji način mogu oblikovati zastuplјenost i učešće u javnom životu. Primjenjujući intersekcionalni pristup lјudskih prava, studija analizira međunarodne i instrumente politika Vijeća Evrope, naučnu literaturu i međunarodne izvještaje o temi roda i medija, uklјučujući i rodno zasnovano nasilјe (RZN). U tom kontekstu studija je koncipirana na dva stuba: 1) učešće i 2) zastuplјenost.

Studija ističe upotrebu rodno osjetlјive medijske i informacione pismenosti kao instrumenta koji mladima omogućava kritičko procjenjivanje prikaza žena i seksističkih narativa u medijima. Studija naglašava važnost urodnjavanja (eng. gender mainstreaming), to jest procesa organizacije, unaprjeđenja i razvoja mehanizama kojima se osigurava inkorporiranje perspektiva rodne ravnopravnosti na svim nivoima i u svim fazama kreiranja politika.

Studija je na inicijativu Regulatorne agencije za komunikacije provedena u okviru projekta Vijeća Evrope “Medijska i informaciona pismenost: za lјudska prava i demokratiju“ koji se realizira u sklopu Akcionog plana Vijeća Evrope za Bosnu i Hercegovinu za period 2018–2021. Autori studije su dr. Krisztina Rozgonyi i Jennifer Adams.

Studija je objavlјena u januaru 2022. a možete joj pristupiti ovdje.