Novost

Mreža za medijsku i informacionu pismenost (MIP mreža)

Print Friendly, PDF & Email

Regulatorna agencija za komunikacije je naslanjajući se na svoje dugogodišnje aktivnosti u oblasti medijske i informacione pismenosti sa različitim partnerima u BiH, krajem 2019. godine inicirala okupljanje institucija i organizacija aktivnih u oblasti medijske i informacione pismenosti u neformalnu mrežu za medijsku i informacionu pismenost. Svrha ove mreže, koja je do sada okupljala oko 70 različitih organizacija i institucija koje se bave temama medijske i informacione pismenosti, jeste razmjena informacija, koordinacija aktivnosti, planiranje i provođenje zajedničkih aktivnosti, te promocija resursa izrađenih u okviru različitih projekata u BiH na način da trajno budu dostupni široj javnosti na jednom mjestu. Prilikom uspostave mreže nesebičnu podršku Regulatornoj agenciji za komunikacije dali su i Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, te Mediacentar Sarajevo koji su već okupljali veliki broj aktera.

Formiranje ove neformalne mreže u skladu je sa dobrom praksom drugih evropskih regulatora. U maju 2018. godine Radna grupa za medijsku pismenost Evropske platforme regulatornih tijela (EPRA) usvojila je dokument pod nazivom „Smjernice za MIP mreže“ koje prepoznaju MIP mrežu kao osnovni resurs za efikasno ispunjavanje regulatornih obaveza i nadležnosti u domenu promoviranja MIP. Važno je istaknuti da Smjernice prepoznaju regulatore kao kreatore i koordinatore aktivnosti državnih MIP mreža, naglašavajući kako su regulatori  trajno angažovani u ovoj oblasti, imaju  uglavnom već uspostavljenu saradnju sa akterima iz različitih sektora, te njihove aktivnosti nisu ovisne o trajanju i resursima pojedinačnih projekata, čime se obezbjeđuje održivost ovakvih mreža. Regulatorna agencija za komunikacije je uspostavu ovakve mreže predvidjela već 2018. godine svojim Razvojnim srednjoročnim planom za 2019. – 2021. godinu, a realizacija aktivnosti je uslijedila nakon formiranja Odsjeka za sadržaje i medijsku pismenost krajem 2019. godine.

Na sastancima mreže koji se odvijaju najmanje dva puta godišnje, učestvuje veliki broj različitih organizacija i institucija koje se bave temama medijske i informacione pismenosti, uključujući nadležna ministarstva, državne agencije i druge institucije, međunarodne organizacije, akademsku zajednicu, organizacije civilnog društva, medije, stručnjake na teme razvoja i dobrobiti djeteta, medija i komunikacija, online sigurnosti, pedagogije itd. Zahvaljujući angažmanu svi uključenih aktera, ova mreža je uspjela da zaživi kao platforma za razmjenu informacija i saradnju.

U svrhu podizanja svijesti javnosti na raznolike teme iz oblasti medijske i informacione pismenosti, te promocije izrađenih resursa na ove teme različitih partnerskih organizacija i institucija uspostavljena je prvo Facebook stranica Medijska i informaciona pismenost u Bosni i Hercegovini, a potom i ovaj web-portal www.medijskapismenost.ba koji treba da služi kao centralno mjesto za informacije i resurse na temu medijske i informacione pismenosti u državi. U okviru rada mreže uspostavljena je i zatvorena Facebook grupa Medijska i informaciona pismenost – grupa eksperata u BiH koja olakšava razmjenu informacija između eksperata.

Zajedničkom organizacijom kampanje „Dani medijske i informacione pismenosti“ mreža pokazuje na koji način se zajedničkim djelovanjem može doprinijeti unapređenju različitih aspekata medijske i informacione pismenosti svih građana našeg društva.

Ukoliko želite da se uključite u rad naše mreže, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila medijskapismenost@rak.ba.