Novost

Primjena evropskih i međunarodnih standarda medijske i informacijske pismenosti u različitim domaćim institucijama

Print Friendly, PDF & Email

Polazeći od toga da vještine i znanja medijske i informacione pismenosti predstavlјaju preduvjete za potpuno i participativno uživanje lјudskih prava u savremenom digitaliziranom svijetu, studija sugerira relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini da u skladu sa standardima Vijeća Evrope osiguraju stabilan i čvrst okvir politike MIP-a i njenu efikasnu primjenu. Kao što je navedeno u podnaslovu studije “Studija dobrih praksi u odabranim državama članicama Vijeća Evrope i njihovoj važnosti u kontekstu Bosne i Hercegovine“ ova studija opisuje više različitih modaliteta uspostavlјanja funkcionalne infrastrukture za MIP u BiH.

Studija zaklјučuje da bi glavni infrastrukturni resurs politike MIP-a u BiH trebao biti formalno uspostavlјena mreža za MIP u kojoj učestvuje više aktera, koja posjeduje zakonska ovlaštenja, održivo se finansira i kojom koordinira RAK u cilјu osiguravanja horizontalne saradnje i sistematskog omogućavanja intervencija u pogledu MIP-a u cijeloj BiH.

Studija je na inicijativu Regulatorne agencije za komunikacije provedena u okviru projekta Vijeća Evrope “Medijska i informaciona pismenost: za lјudska prava i demokratiju“ koji se realizira u sklopu Akcionog plana Vijeća Evrope za Bosnu i Hercegovinu za period 2018–2021. Autori studije su dr. Krisztina Rozgonyi i Bojana Kostić.

Studija je objavlјena u novembru 2021. a možete joj pristupiti ovdje.