Novost

Pristupačnost

Print Friendly, PDF & Email

Prema podacima sa konferencije koju je organizirala Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) pod nazivom ˝ITU: Pristupačna Evropa – informacijskokomunikacijske tehnologije za sve – 2021˝, oko 15% svjetske populacije (milijardu stanovnika Zemlje) živi sa nekom vrstom invaliditeta, od čega 80 miliona u Evropi. U Bosni i Hercegovini svaki deseti građanin posjeduje neku vrstu invaliditeta, a nivo pristupačnosti informacijsko-komunikacijskih tehnologija i medijskih sadržaja je veoma nizak.

 

Pristupačnost predstavlja stepen u kojem su proizvod, uređaj, servis ili okruženje dostupni što većem broju ljudi. Pristupačnost se može tumačiti i kao ˝sposobnost da se pristupi˝ i ostvari korist od nekog sistema ili jedinice. Ovaj pojam često se koristi u okviru diskursa o osobama sa invaliditetom ili specifičnim potrebama i njihovog prava da pristupe uslugama i sadržajima uz pomoć asistivnih tehnologija ili pristupačnih servisa i usluga. Pristupačnost se ostvaruje, između ostalog, tumačenjem na znakovni jezik, titlovanjem, zvučnim opisima, zvučnom sinhronizacijom i sl. U skladu sa članom 9. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba sa invaliditetom, države su obavezne osobama sa invaliditetom osigurati dostupnost medijskih i kulturnih sadržaja u pristupačnom formatu, kao i pristupačnost komunikacijama i komunikacijskim tehnologijama.

Uloga Regulatorne agencije za komunikacije u promoviranju pristupačnosti

Pitanje pristupačnosti medijima i medijskim sadržajima za osobe sa različitim vrstama invaliditeta, uključujući oštećenje sluha i/ili vida, sastavni je dio regulatornog okvira. Pravilom o pružanju audiovizuelnih medijskih usluga (Pravilo o AVM) i Pravilom o pružanju medijskih usluga radija (Pravilo o radiju) određeni su programski uvjeti kojih se svaki korisnik dozvole mora pridržavati. Premda posebne programske kvote za ovakve programe ne postoje, Pravilom o AVM propisano je da će korisnici dozvole nastojati da svoje usluge učine dostupim osobama sa oštećenjem sluha i/ili vida. Za korisnike dozvole u javnom vlasništvu, pravila Agencije uključuju viši nivo programskih obaveza, dok su programske obaveze javnih RTV servisa još razrađenije, budući da je njihov primarni zadatak da služe interesima javnosti i zadovolje komunikacijske potrebe svih kategorija stanovništva, uključujući djecu i mlade, pripadnike manjina, ranjive osobe, osobe sa invaliditetom ili specifičnim potrebama itd. U skladu sa tim, javni servisi obavezni su da emitiraju vijesti, kulturni, obrazovni i zabavni program na način dostupan ljudima oštećenog sluha, te osobama sa drugim posebnim potrebama. U Dozvoli Sistema za javne RTV servise Bosne i Hercegovine (BHRT, RTRS i RTV FBiH) stoji da su „javni RTV servisi dužni, na sedmičnoj osnovi, redovno emitirati informativni, kulturni, obrazovni, zabavni, igrani i dokumentarni program na način pristupačan osobama s invaliditetom i poteškoćama u razvoju, posebno osobama s oštećenjem sluha ili vida, uključujući djecu.“ U Dozvoli je navedeno i to da se „pristupačnost ostvaruje, između ostalog, tumačenjem na znakovni jezik, titlovanjem i audiodeskripcijom“ kao i to da najmanje jedna informativna emisija dnevno u udarnom terminu (od 17:00 do 23:00) mora biti na znakovnom jeziku.

Agencija je 2019. godine napravila analizu dječijih i obrazovnih programa, programa koji se bave ili su namijenjeni ranjivim grupama stanovništva i manjinama, te programa prilagođenih osobama s invaliditetom/oštećenjem sluha i/ili vida koji se emitiraju u audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija u Bosni i Hercegovini. Analiza je, između ostalog, pokazala da su programi namijenjeni ili se bave manjinama i ranjivim grupama stanovništva, te programi prilagođeni osobama sa invaliditetom izuzetno malo zastupljeni. Posebno je loša situacija po pitanju kvantiteta i kvaliteta programa prilagođenog osobama s invaliditetom, čija je zastupljenost u ukupnom trajanju emitiranog televizijskog programa u analiziranom periodu iznosila svega 0,3%, odnosno 0,008% kad je riječ o ukupnom trajanju emitiranog radijskog programa u analiziranom periodu.

U toku je stvaranje pretpostavki za ostvarivanje obaveze prema kojoj će udio programa javnih RTV servisa prilagođenog osobama sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju u narednih pet godina porasti na minimalnih 25% ukupnog emitiranog programa.

Globalna inicijativa za izvještavanje o pristupačnosti – GARI

Telefoni i tableti kontinuirano rade na unapređivanju postavki za pristupačnost Globalna inicijativa za izvještavanje o pristupačnosti (Global Accessibility Reporting Initiative – GARI) nudi bazu podataka koja pomaže potrošačima da saznaju koji uređaji posjeduju karakteristike koje mogu pomoći u zadovoljavanju njihovih specifičnih potreba.

Inicijativa i civilna akcija (ICVA)

Misija bosanskohercegovačke nevladine organizacije “Inicijativa i civilna akcija” (ICVA) jeste koordinacija rada vladinih tijela i nevladinih organizacija u cilju usvajanja politika, zakona i praksi koji se odnose na marginalizirane grupe u bh. društvu. Jedan od aktuelnih projekata na kojima ICVA radi u partnerstvu sa udruženjem „Ja bih u EU“, a koji finansira Evropska unija, ima za cilj podizanje nivoa pristupačnosti medijskih sadržaja i servisa osobama sa invaliditetom. Projekt je zasnovan na prethodno provedenom istraživanju potreba i kapaciteta osoba sa invaliditetom i medija, istraživanju zakonskog okvira i prakse, i iniciranom dijalogu sa nosiocima dužnosti u ovoj oblasti. ICVA također provodi projekt koji ima za cilj razvijanje obavezujućih koraka svih nosilaca dužnosti u postizanju pristupačnosti medijskih sadržaja i servisa osobama sa invaliditetom kroz dijalog relevantnih učesnika (udruženja osoba sa invaliditetom, ministarstava, Regulatorne agencije za komunikacije BiH, medijskih kuća) koji projekt finansira Ambasada Kraljevine Nizozemske.

Publikacije dostupne na stranici ICVA koje se bave ovim važnim temama su: ˝Prilagođeni medijski sadržaj kao zakonska i moralna obaveza˝, ˝Zaštita osoba sa invaliditetom u kriznim situacijama˝,˝Smjernice i preporuke za postupanje prema osobama sa invaliditetom pri upravljanju nesrećama, krizama i trenutno aktuelnom pandemijom COVID-19˝, ˝ Pristupačnost medijskih sadržaja za osobe sa invaliditetom˝ i druge.