Novost

Sadržaj u medijima i kritička medijska pismenost

Print Friendly, PDF & Email

Naučno-istraživački rad doc. dr. Dragane Trninić pod nazivom „Sadržaj u medijima i kritička medijska pismenost“ polazi od toga kako mediji svojim sadržajem ne mogu obuhvatiti sva dešavanja, već odabirom vijesti konstruišu stvarnost. Ovaj rad upravo problematizira odnos realne stvarnosti i one koju predstavlјaju mediji. Cilј rada je da ukaže na mogućnosti i metode pomoću kojih možemo brže i jednostavnije da napravimo razliku između medijske stvarnosti i stvarnog života, kako bismo stekli kontrolu nad utjecajem medija. Autorica rada ističe kako je u cilјu utvrđivanja toga, koji elementi medijske poruke i u kojoj mjeri odstupaju od stvarnosti, neophodno analizirati i kritički pristupati medijskim sadržajima.

Medijska pismenost omogućava nam da svjesno kontrolišemo utjecaj medijskih informacija, tako što ćemo izbjeći sve negativnosti koje sa sobom nosi automatsko korištenje i prihvatanje medijskog sadržaja. U tom procesu najvažniju ulogu ima kritička medijska pismenost posmatrana u kontekstu kritičkog pristupa, tumačenja, analize i vrednovanja medijskog sadržaja, koji vodi ka primjeni medijskih vještina u svakodnevnom djelovanju i komuniciranju.U teorijskom dijelu rada korišten je analitičko-sintetički metod, dok je za prikuplјanje podataka koji su predstavlјeni u empirijskom dijelu korištena tehnika anketiranja, a kao instrument postupka – anketni upitnik.

Rezultati istraživanja potvrdili su nizak nivo kritičkog pristupa medijskom sadržaju i odsustvo kritičke analize medijskih poruka onih koji ih koriste, što implicira teže raspoznavanje elemenata medijske poruke koji odražavaju stvarnost. Ovo istraživanje potvrdilo je opravdanost uvođenja medijskog obrazovanja kao zasebnog predmeta u obrazovni sistem, kao i neophodnost medijskog obrazovanja odraslih.

Rad je objavlјen 2018. godine u zborniku radova izloženih na naučnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem pod nazivom „(Re)konstrukcija društvene stvarnosti“ koju je organizirao Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjaluci i dostupan je ovdje.