Novost

Treći sastanak članica mreže za medijsku i informacijsku pismenost

Print Friendly, PDF & Email

Regulatorna agencija za komunikacije organizirala je 4. marta 2021. godine treći po redu (online) sastanak neformalne mreže institucija i organizacija aktivnih u oblasti medijske i informacijske pismenosti kojem su prisustvovala 34 učesnika.

Na dnevnom redu sastanka bila je razmjena informacija o planiranim aktivnostima aktera mreže za 2021. godinu, kao i diskusija o dosadašnjem radu i prijedlozima za poboljšanje.

Agencija je predstavila aktivnosti na uspostavi zajedničke web-stranice Agencije i UNESCO-a www.medijskapismenost.ba koja će kao nezavisna podstranica Agencije u okviru regionalne UNESCO stranice služiti kao osnovni alat Agencije za promoviranje medijske i informacijske pismenosti (MIP). Predstavljene su aktivnosti na izradi Smjernica o medijskim sadržajima, IKT i vremenu koje djeca provode pred ekranom, u saradnji sa Mediacentrom Sarajevo u sklopu regionalnog projekta Mediji za građane – građani za medije. Najavljeno je provođenje istraživanja o medijskim navikama odraslih u saradnji sa Vijećem Evrope u okviru JUFREX projekta, prikupljanje podataka o razlikama u medijskim navikama i korištenju IKT između djevojčica i dječaka, izrada projekta sa temom iz domena online sigurnosti, obilježavanje dana djevojčica i obiježavanje sedmice MIP. Istaknuta je važnost usvajanja strategije MIP na nivou države, uz odgovarajuću podjelu nadležnosti različitih institucija i organizacija. Agencija je podsjetila na istraživanje o medijskim navikama djece i stavovima roditelja koje je u saradnji sa UNICEF-om realizirala i predstavila javnosti 2020. godine.

Mediacentar Sarajevo izdvojio je da će u okviru regionalnog projekta Mediji za građane – građani za medije organizirati serijal online webinara i Hakaton serijala koji će se održati u pet zemalja regiona. Najavljen je i završni događaj povodom završetka projekta.

UNESCO je najavio da će buduće aktivnosti usmjeriti na svoj projekt Building Trust in Media in South East Europe, koji će se baviti pilotiranjem predmeta medijska i informacijska pismenost u osnovnim i srednjim školama.

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu predstavio je nedavno objavljenu publikaciju Medijska i informacijska pismenost: Istraživanje i razvoj, kao i publikacije koje će uskoro biti objavljene. U narednom periodu Fakultet će se usmjeriti na istraživanje i razvoj u obrazovanju, integraciju MIP u obrazovne sisteme Bosne i Hercegovine, razvoj politika i strategija, kao i na publikovanje materijala koji će proizići iz ovih aktivnosti. Istaknuto je da se na Univerzitetu u Sarajevu MIP izučava kao zaseban predmet. Senat Univerziteta usvojio je program razvoja MIP kao modula cjeloživotnog učenja, koji će najprije biti namijenjen studentima, a potom i široj javnosti.

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci predstavio je dosadašnje aktivnosti na polju promocije MIP istaknuvši kako se u okviru studijskog programa novinarstvo i komunikologija od 2017. godine izučava predmet medijska pismenost. Istaknuta je kontinuirana saradnja sa institucijama Republike Srpske, aktivnim u oblasti MIP-a. Najavljeno je održavanje dvodnevnog master classa za studente na temu dezinformacija, kao i obilježavanje sedmice medijske i informacijske pismenosti.

Ombudsman za djecu Republike Srpske najavio je usmjeravanje dijela svojih aktivnosti na medijsku pismenost kao jedan od aspekata djelovanja institucije ombudsmana, ističući važnost medijskog obrazovanja djece i poboljšanja sigurnosti djece na internetu. Spomenuto je njihovo angažovanje na izradi web-stranice Djeca na internetu.

Save the Children in North-West Balkans predstavio je aktivnosti na pripremi strategije o sprečavanju seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju u BiH, aktivnosti na izradi strateških dokumenata za Federaciju BiH i Brčko distrikt u vezi sa sigurnošću djece u digitalnom okruženju, smjernice za podršku djeci žrtvama digitalnog nasilja i njihovim roditeljima, kao i vodič za sudije i tužioce na temu visokotehnološkog kriminala i zaštite djece u BiH.

Zaključeno je kako je razmjena informacija ključna za efikasno djelovanje mreže. S tim u vezi, učesnici su pozvani da sve relevantne materijale dijele putem mailing liste, FB stranice Medijska i informacijska pismenost u BiH ili zatvorene FB grupe Medijska i informacijska pismenost – grupa eksperata u BiH.