Novost

Uloga medija u postizanju rodne ravnopravnosti

Print Friendly, PDF & Email

Uredila: Anida Sokol

 

U zemljama sa višim stepenom medijskih sloboda, veća je rodna ravnopravnost u medijima.

Mediji imaju značajnu ulogu u promociji rodne ravnopravnosti. Oni odražavaju, ali i oblikuju društvene obrasce, te u tom smislu važno je naglasiti princip učešća i pristupa žena i marginalizovanih zajednica u procesima odlučivanja putem medija, te princip zastupljenosti žena i drugih marginalizovanih zajednica u medijskom sadržaju. Obje oblasti, i učešće i zastupljenost u medijima, utvrđene su prije skoro trideset godina donošenjem Pekinške deklaracije i Platforme za akciju, nakon koje su izrađene i brojne rodno specifične politike, mjere i mehanizmi za provedbu rodne ravnopravnosti u medijima.

Na Zapadnom Balkanu, kako navode autorice izvještaja Mediji i rod, žene čine veći udio medijske populacije od muškaraca, ali veći broj žena u medijima ne znači povećanje njihovog učešća na rukovodećim pozicijama. Naprotiv, rukovodećim pozicijama u medijskom sektoru u Bosni i Hercegovini dominiraju muškarci, naročito kad su u pitanju mediji sa većim utjecajem i stabilnijim finansijskim modelima. Pored toga, u sferama od kojih zavise medijske slobode, poput politike, ekonomije i sigurnosnih snaga, dominiraju muškarci, što također utiče i na rad medija u BiH. Novinarstvo kao profesija nije otporno na diskriminatorne prakse, ali uloga medija u promociji rodne ravnopravnosti je višedimenzionalna, prevazilazi rodnu statistiku unutar profesije i tiče se sveukupne pozicije i moći medija da preoblikuju društveni svijet u kojem žene žive.

Uprkos činjenici da žene čine polovinu ukupnog stanovništva u BiH, te zaslužuju da budu jednako zastupljene kao i muškarci, dostupne analize o zastupljenosti žena u medijskom sadržaju u BiH, pokazuju da se iskustvo i doprinos žena uzastopno miniminizira i smješta u domen “lakih tema”, kao što su zabava i životni stil, što u konačnici utvrđuje stereotipne rodne uloge. Trend “nestajanja žena”, ali i drugih marginalizovanih skupina iz medija, potvrđen je i izvještajem Globalnog projekta monitoringa medija iz 2020. godine, kao i sve manju zastupljenost širokog sprektra tema koje se tiču rodne ravnopravnosti. Istraživanja pokazuju i da “medijsko izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju nerijetko sadrži stereotipne elemente, a posljedice su umanjivanje, opravdavanje ili gotovo prihvatanje nasilja u domeni tradicije i kulture”. Da BiH generalno stagnira u oblasti ženskih prava, te da nema mjerljivog napretka za žene ili pripadnike/ce marginalizovanih grupa naročito u domenu stereotipnog predstavljanja, potvrđuje i UN Odbor za ukidanje svih oblika diskriminacije žena u posljednjem (CEDAW) Periodičnom izvještaju za 2019. godinu.

Društvo sa dominantno patrijahalnim obrascima ponašanja kakvo je bosanskohercegovačno ujedno je i najizazovnije za rad na promjeni percepcije i ponašanja kad je u pitanju diskriminacija na osnovu roda. U tom pogledu, mediji imaju jednu od najizazovnijih, ali i najznačajnijih uloga. Imajući u vidu decenijski rad na međunarodnom i lokalnom nivou, uspješne incijative, međunarodne, ali domaće zakonodavne okvire koji normiraju zabranu diskrinimacije, te potiču medije na profesionalno izvještavanje, ostaje i dalje kontinuirana potreba za rad na boljim medijskim slobodama, na stvaranju mogućnosti da žene u medijima imaju jednak tretman u pogledu plaćanja, radnog vremena i sigurnog radnog okruženja, te za rad na podizanju svijesti i odgovornosti medija u promovisanju nestereotipnih uloga žena i muškaraca i otvaranja medijskog prostora za višestruko diskriminisane žene.

Kao podrška tom radu, neki od korisnih izvora navedenih u studiji Vijeća Evrope “Mediji i rod” su:

  • Vijeće Evrope. (2011). Konvencija o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici – Istanbulska konvencija.
  • Preporuka CM/Rec (2013) 1 Komiteta ministara državama članicama o rodnoj ravnopravnosti i medijima
  • Priručnik za implementaciju Preporuke CM/Rec(2013)1 sadrži pregled dobrih praksi i mehanizama za borbu protiv seksizma i drugih oblika pogrešnog ili lažnog prikazivanja;
  • Preporuka CM/Rec(2017)9 o rodnoj ravnopravnosti u audiovizuelnom sektoru.
  • Preporuka CM/Rec(2019)1 o eliminaciji seksizma iz jezika.

 

Ovaj tekst je proizveden uz podršku Vijeća Evrope i projekta “Medijska i informacijska pismenost: za ljudska prava i demokratiju”, u okviru Akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu 2018-2021. Finansiranje Akcionog plana osigurale su Norveška i Luksemburg. Mišljenja izražena u ovom tekstu su isključivo autorova i ne odražavaju nužno službenu politiku Vijeća Evrope.