Uslovi korištenja

U cilju izbjegavanja eventualnih nesporazuma, molimo Vas da se upoznate sa uslovima korištenja materijala, podataka i usluga sa Internet stranice Medijske i informacijske pismenosti (u daljem tekstu MIP). Svi posjetioci su dužni da se pridržavaju ovdje navedenih pravila.

Sadržaji objavljeni na stranici https://medijskapismenost.ba vlasništvo su Regulatorne Agencije za komunikacije. Nije dozvoljeno kopiranje, reprodukcija i distribucija sadržaja bez pismenog odobrenja Regulatorne Agencije za komunikacije. Regulatorna Agencija će nastojati da stranica bude funkcionalna u svakom trenutku i da sadržaji i informacije budu tačni. Regulatorna Agencija se ne smatra odgovornom za eventualno nefunkcionisanje stranice i netačnost podataka, kako ni za bilo kakvu štetu koja nestane kao posljedica korištenja podataka navedenih na stranici. Sadržaj objavljen na https://medijskapismenost.ba, Regulatorna Agencija može promijeniti bilo koje vrijeme i bez prethodne najave. Navedeni uslovi odnose se na nekoliko segmenata:

Autorska prava

Sadržaj ove internet stranice predstavlja zakonski zaštićeno i isključivo autorsko pravo koje pripada Regulatornoj Agenciji. Regulatornoj Agenciji za komunikacije pripadaju sva autorska i druga prava intelektualne svojine u pogledu sadržaja, uređivanja, koncepcije i dizajna. Zaštitni znakovi, logo znakovi, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo je u svojini Regulatorne Agencije za komunikacije ili u vlasništvu trećih lica. Svaka povreda navedenih prava, bilo namjerna ili slučajna, predstavlja ozbiljno kršenje uslova korištenja materijala sa Internet stranica i podliježe materijalnom i krivičnom gonjenju.

Sigurnost podataka

Regulatorna Agencija za komunikacije koristi programe koji prate i prepoznaju pokušaje neovlaštene izmjene podataka na stranici. Nije dozvoljeno bilo kakva izmjena podataka. Svaki eventualni pokušaj biće strogo sankcionisan u skladu sa zakonskim propisima.

Tajnost podataka

Podaci koje eventualno ostavite na stranici ostaju tajni. Isti neće biti ustupljeni trećim licima, osim u svrhe koje nalažu pozitivni zakonski propisi i podzakonski akti na području Bosne.

U određenim slučajevima prikupljaju se Vaši lični podaci (ime, prezime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa, …) koji se koriste u svrhu evidentiranja korisnika, apliciranja za određene nagradne igre, te učešća u organizovanim aktivnostima. Upisom Vaših ličnih podataka u u tražena polja na web stranici potvrđujete da ste Vaše lične podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje Regulatornoj Agenciji za komunikacije, te dozvoljavate da se isti koriste u svrhu za koju su dati. Prikupljeni podaci se neće ustupati trećim licima, osim u slučajevima navedenim u prethodnom stavu.

Garancije i uskraćivanje prava

Svi posjetioci stranice https://medijskapismenost.ba prihvataju korištenje sadržaja i podataka na sopstvenu odgovornost, bez bilo kakvih garancija od strane Regulatorne Agencije za komunikacije. Regulatorna Agencija će nastojati obezbjediti neprekidnu funkcionalnost stranice i tačnost podataka, ali ne garantuje da će stranica uvijek biti dostupna i da će objavljeni podaci biti tačni u potpunosti, tako da ne odgovara za štetu koja može da nastane korištenjem podataka ili nemogućnost korištenja stranice ili nekog njenog dijela.

Tačnost podataka

Pojedini podaci na stranici u izuzetnim slučajevima mogu biti netačni, pa Regulatorna Agencija za komunikacije ne garantuje za tačnost podataka. Eventualno utvrđene netačne podatke Regulatorna Agencija će ispraviti u najkraćem roku ažurirajući stranicu.

Slanje poruka elektronskom poštom

U slučaju Vaših pitanja, komentara ili sugestija koje budete dostavljali elektronskom poštom, koja sadrži Vaše lične podatke, iste ćemo koristiti u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva.