Novost

Vijeće za štampu i online medije u BiH

Print Friendly, PDF & Email

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini (Vijeće) je samoregulativno udruženje za štampane i online medije koje vrši regulaciju samostalno unutar medijske struke kroz nadgledanje primjene Kodeksa za štampu i online medije BiH (Kodeks) i provođenje aktivnosti u cilju edukacije i poboljšanja kvaliteta medijskog prostora.

Udruženje je osnovano Odlukom o osnivanju koju je donijela Osnivačka skupština Udruženja na sjednici održanoj 13. 12. 2006. godine u Sarajevu, sa ciljem unapređenja i zaštite profesionalnih standarda u štampanim i online medijima u Bosni i Hercegovini. Vijeće je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja djeluje po principu slobodnog i dobrovoljnog pristupanja članstvu, a njegovi članovi su istaknuti medijski i akademski radnici. Ovo tijelo ima ulogu savjetodavnog karaktera, odnosno nema mehanizam donošenja odluka u smislu izricanja kazni već je samo moguće konstatovati da je došlo do kršenja Kodeksa, a na počiniocu prekršaja je da izvrši korekciju, odnosno samostalno dalje reagira i regulira eventualno kršenje prema preporuci Vijeća. Prigovor se šalje pismenim putem na način da se navede sadržaj za koji se smatra da nije u skladu sa Kodeksom i traži se reagiranje štampanog ili online medija koji je objavio sadržaj. Medijske kuće mogu reagirati na način da objave demant na sadržaj, da izvrše dopunu informacija, objave ispravke sadržaja, reagiraju u vidu izvinjenja ili čak uopće ne reagiraju. Prihvataju se samo oni prigovori koji su pristigli u roku od mjesec dana za dnevne novine i dva mjeseca za magazine, a nakon objavljivanja spornog sadržaja. Za online medije rok prijava nekog spornog sadržaja traje sve dok je on dostupan na web-portalu.

Prema podacima Vijeća dostupnim u aprilu 2021. godine, u Bosni i Hercegovini trenutno postoji: 101 internet portal, sedam novinskih agencija, osam dnevnih novina, 57 magazina u Federaciji BiH, 48 magazina u Republici Srpskoj, 57 ostalih publikacija u Federaciji BiH, 18 ostalih publikacija u Republici Srpskoj i osam vjerskih časopisa.